zlikwidowane towary w kosztach
Jeśli okaże się, że towary nabyte w celu dalszej odsprzedaży straciły swoją wartość handlową, ponieważ np. sezon ich sprzedaży minął, moda uległa zmianie, przeterminowały się lub zostały uszkodzone, właściciel firmy może podjąć decyzję o ich likwidacji | fot.: Fotolia

Kiedy i jak ująć w kosztach zlikwidowane towary handlowe?

Wiele firm prowadzących obrót towarami ma problem z produktami, które utraciły swoją wartość handlową i nie można ich sprzedać pomimo znacznego obniżenia ceny, niekiedy nawet poniżej kosztów zakupu. Co w takiej sytuacji zrobić?

Kiedy i jak zlikwidować niesprzedane towary?

Jeśli okaże się, że towary nabyte w celu dalszej odsprzedaży straciły swoją wartość handlową, ponieważ np. sezon ich sprzedaży minął, moda uległa zmianie, przeterminowały się lub zostały uszkodzone, właściciel firmy może podjąć decyzję o ich likwidacji. Przedmioty, które nie znajdą już nabywców, mogą zostać komisyjnie zniszczone w firmie, wówczas wystawiany jest protokół likwidacji, który jest potwierdzeniem utylizacji niesprzedanych towarów. Jeśli jednak ta czynność zostanie powierzona zewnętrznej firmie dowodem likwidacji, powinien być dowód przyjęcia towaru do utylizacji lub faktura za jego zniszczenie.

Jak ująć w kosztach stratę powstałą w wyniku likwidacji niesprzedanych towarów?

Stratę będącą wynikiem likwidacji towaru można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim każdorazowo, należy ocenić sytuacje pod kątem celowości kosztów. Oznacza to, że należy stwierdzić czy były one bezpośrednio lub pośrednio poniesione w celu osiągnięcia przychodu, nawet jeśli z obiektywnych przyczyn przychodu nie osiągnięto. Do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć straty w środkach obrotowych, która powstała na skutek braku dochowania należytej staranności przez przedsiębiorcę, aby zabezpieczyć się przed jej powstaniem.  Każdorazowy przypadek likwidacji towarów handlowych wymaga zatem przeprowadzenia szczegółowej analizy pod tym kątem. W sytuacji, kiedy strata powstała wbrew woli podatnika, mimo zachowania przez niego należytej staranności i w sposób od niego niezależny oraz została prawidłowo udokumentowana, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Wysokość straty, jaką ujmiemy w kosztach, należy obliczyć po cenie nabycia zlikwidowanych towarów. Momentem, w którym należy ją ująć w kosztach, jest dzień jej poniesienia, czyli ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie protokołu likwidacji, faktury lub dowodu przyjęcia do utylizacji.

Efekta to biuro rachunkowe w Warszawie, które służy pomocą swoim klientom w każdej sprawie już od 10 lat. Naszym atutem jest duże doświadczenie i doskonała znajomość ciągle zmieniających się przepisów prawa podatkowego. Działamy kompleksowo i bierzemy pełną odpowiedzialność za rozliczenia z ZUS i Urzędem  Skarbowym. Zapraszamy do współpracy.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

Oprogramowanie dla biur rachunkowych

Jak wybrać oprogramowanie dla biur rachunkowych?

Dziś trudno sobie wyobrazić skuteczne działanie biura rachunkowego bez wsparcia ze strony precyzyjnych i indywidualnie …