kobieta żółty sweter przed komputerem
PIT/WZ stanowi oficjalną informację o wierzytelnościach i zobowiązaniach | fot.: materiał partnera

PIT/WZ przepisy, regulacje vs. pojęcia potoczne

PIT/WZ stanowi oficjalną informację o wierzytelnościach i zobowiązaniach, zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych za dany rok podatkowy. Dokument składa się na ściśle określonym wzorze do organów podatkowych jako załącznik do zeznań podatkowych, takich jak PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że podatnicy powinni przygotować druk skrupulatnie i z pełną powagą, i odpowiedzialnością. Niemniej w rozumieniu oraz praktyce stosowania dokumentów, pojawia się wiele niejasności oraz pojęć używanych potocznie – takich jak chociażby „ulga na złe długi”. Gdzie szukać więc uregulowań prawnych i wsparcia ustawodawcy, przy pracy nad PIT/WZ? Jakie definicje i reguły określił ustawodawca i gdzie się znajdują?

Podstawy i regulacje prawne

Informację PIT/WZ składa się na podstawie uregulowań, które ustawodawca wprowadził w dwóch podstawowych aktach prawnych:

  1. Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 to jest z dnia 2020.08.21), zwaną dalej „Ustawą o PIT”.
  2. Ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2020.935 to jest z dnia 2020.05.26), zwanej dalej „Ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”.
  3. Ulga na złe długi ma również swoje uregulowania odpowiednio w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 to jest z dnia 2020.01.23), zwanej dalej „Ustawa o VAT”, która jednak nie będzie stanowić bezpośredniej podstawy do rozliczenia zeznań podatkowych PIT.
ulga na złe długi
Dwa najważniejsze zagadnienia związane z formularzem PIT/WZ, to świadczenie pieniężne oraz ulga na złe długi | fot.: materiał partnera

Definicje ustawowe i wyciąg z przepisów

Dwa najważniejsze zagadnienia związane z formularzem PIT/WZ, to świadczenie pieniężne oraz ulga na złe długi, których definicje znalazły się w art. 4 pkt. 1 a Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i artykule 26i Ustawy o PIT oraz artykule 89a ustawy o VAT.

Wyjaśnia je kolejno:

  • świadczenie pieniężne – zgodnie z definicją jest to wynagrodzenie za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej (art. 4 pkt. 1 a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych);
  • ulga na złe długi – potoczna nazwa stosowana jest do możliwości korekty wprowadzonej w ustawie o VAT art. 89a gdzie ustawodawca zdecydował, że Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.
  • ulga na złe długi rozumienie PIT – formularz PIT/WZ stosowany jest natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i stanowi podoczną nazwę na mechanizm wyjaśniony w art. 26i gdzie ustawodawca zdecydował, że Podstawa obliczenia podatku ustalona zgodnie z art. 26 ust. 1, art. 30c ust. 2 lub art. 30ca ust. 3 oraz po uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 26e może zostać zmniejszona lub podlega zwiększeniu.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

ulgi podatkowe

Ulgi i odliczenia w PIT-37

PIT-37 to najczęściej wybierana roczna deklaracja podatkowa w Polsce. Jest podsumowaniem roku i pozwala na …