Okresowe badania lekarskie
Brak aktualnego orzeczenia może wiązać się z konsekwencjami dla pracownika, ale głównie dla samego pracodawcy. Za naruszenie przepisów BHP i ustaw pracowniczych grozi bowiem kara pieniężna | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

Okresowe badania w pracy – co trzeba o nich wiedzieć?

Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę musi mieć ważne orzeczenie lekarskie, które jasno informuje, że jest ona zdolna do pracy na określonym stanowisku i w konkretnych warunkach. Brak aktualnych dokumentów wiąże się z poważnymi konsekwencjami zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Dlaczego badania okresowe są tak ważne i jak często trzeba je wykonywać?

Badania lekarskie w trakcie pracy można podzielić na dwie kategorie:

  1. Badania kontrolne – wykonywane w sytuacji, gdy pracownik jest niezdolny do pracy przez dłużej niż 30 dni (co jest spowodowane np. poważną chorobą).
  2. Badania okresowe – dotyczą wszystkich branż, ale szczególnie tych, w których występuje wysokie ryzyko i systematyczna kontrola zdrowia pracowników jest konieczna.

Na czym polegają okresowe badania w pracy?

Specyfika tego rodzaju badań jest podobna do tych, wykonywanych przed podjęciem pracy u konkretnego pracodawcy na umowie o pracę. Ich celem jest ocena, czy stan zdrowia danej osoby pozwala jej na dalsze pełnienie obowiązków na dotychczasowym stanowisku. Dotyczą one zwłaszcza branż, w których występują warunki niebezpieczne, uciążliwe lub pracownik ma na co dzień do czynienia ze szkodliwymi substancjami (np. rakotwórczymi lub pyłami zwłókniającymi). Tego rodzaju badania powinny być przeprowadzone w godzinach pracy, ale zatrudniony zachowuje prawo do wynagrodzenia za ten czas. W sytuacji, gdy musi on dojechać na badania do innej miejscowości, powinny zostać mu zwrócone także koszty dojazdu. Celem badań jest przeciwdziałanie pogarszaniu się zdrowia pracowników podczas odbywania pracy w utrudnionych warunkach, gdzie występuje np. wysoki wskaźnik niebezpieczeństwa. Jednak nie jest to jedyne wskazanie do badania – kontroli powinni podlegać pracownicy wszystkich branż, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, ponieważ jest to częścią profilaktyki. Dlatego we wszystkich dużych przedsiębiorstwach, np. takich jak Bridgestone Poznań, aktualne badania lekarskie to konieczność, by móc wykonywać obowiązki zawodowe.

Jak często należy wykonywać badania okresowe?

Kwestia ta zależy głównie od ogólnego stanu zdrowia pracownika i warunków, w których wykonuje on swoje codzienne obowiązki. O tym, kiedy kolejne badanie powinno zostać wykonane, decyduje najczęściej lekarz. Po dokładnej analizie jest on w stanie ocenić, czy zatrudniony wymaga częstszych badań m.in. ze względu na trudność warunków, w których podejmowane są czynności pracownicze. Kontrola stanu zdrowia zatrudnionego odbywa się na podstawie skierowania, wydawanego przez pracodawcę. Stąd wszelkie koszty związane z badaniem ponosi właściciel danej firmy. Im trudniejsze warunki pracy, tym częstotliwość badań powinna być większa.

Orzeczenie od lekarza

Wszystkie badania związane z pracą (wstępne, kontrolne, okresowe) wykonuje lekarz medycyny pracy i to on wystawia odpowiednie dokumenty. W przypadku, gdy wyda on orzeczenie o niezdolności do jej wykonywania lub nastąpią pewne przeciwwskazania, pracodawca powinien zapewnić zatrudnionemu inną posadę w tej samej firmie. Co więcej, nowe stanowisko nie może go narażać na niedogodności, które wykluczały go z pełnienia obowiązków na dotychczasowym stanowisku. Wszelkie zaświadczenia, które wystawia lekarz medycyny pracy po badaniach, pracodawca powinien przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Podsumowanie

Brak aktualnego orzeczenia może wiązać się z konsekwencjami dla pracownika, ale głównie dla samego pracodawcy. Za naruszenie przepisów BHP i ustaw pracowniczych grozi bowiem kara pieniężna. Badania profilaktyczne to również okazja do oceny stanu zdrowia – dzięki nim możliwe jest szybsze wykrycie różnego rodzaju chorób i odpowiednio wczesne przeciwdziałanie im.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

ilustracja firma produkcyjna w duchu ekologii

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony środowiska

Kwestie związane z ochroną środowiska to coraz ważniejsze i ważkie zagadnienia dotyczące nie tylko wielkich …