Dokumenty

Zewnętrzne i wewnętrzne korzyści wdrożenia systemów zarządzania jakością ISO 9001 w organizacji

Certyfikaty zarządzania jakością znajdują zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie. Jest to niezależne od obszaru, w którym działa, jego wielkości czy specyfiki (produkty, usługi). Potrzebę ich wdrażania wykazują organizacje, które dążą do zwiększenia zadowolenia klientów poprzez ujednolicenie funkcjonujących procesów oraz ich harmonizację z wymogami prawnymi. Tego rodzaju działanie niesie za sobą wiele długofalowych korzyści.

Wewnętrzne korzyści wdrożenia systemu zarządzania jakością

Międzynarodowa norma ISO 9001 to jeden z najpowszechniejszych standardów potwierdzany przez wieloetapowy proces certyfikujący. Właściwie wdrożona i efektywnie podtrzymywana znacząco wpływa na kondycję przedsiębiorstwa na rynku. Do najczęściej wymienianych korzyści wewnętrznych adaptacji normy ISO 9001 zalicza się:

 • wzrost zaangażowania wszystkich pracowników w wykonywanie obowiązków,
 • ujednolicenie kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa, tj. sprzedaży, produkcji, planowania itp.,
 • zagwarantowanie i utrzymanie na stałym poziomie ładu organizacyjnego dzięki przejrzyście sformułowanym procedurom wykonywania działań i związanych z nimi procedur,
 • zwiększenie efektywności komunikacji wewnętrznej, przyspieszenie przepływu informacji i zminimalizowanie zakłóceń komunikacyjnych,
 • podniesienie skuteczności systemu decyzyjnego,
 • wzrost rentowności prowadzonej działalności m. in. poprzez redukcję kosztów przeznaczanych dotychczas na wadliwie funkcjonujące procedury,
 • gwarancja przejrzystych zasad dotyczących danych uzyskiwanych w trakcie monitoringu i pomiarów usług lub produkcji oraz ciągłe ich doskonalenie,
 • wprowadzenie i utrzymanie na stałym poziomie regulacji dotyczących procedur powtarzalności wyrobów czy usług, co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie klientów i zmniejszenie liczby reklamacji,
 • ustanowienie zasad dotyczących obowiązków i uprawnień w sposób zrozumiały i klarowny,
 • skuteczniejsza diagnostyka i przeciwdziałanie zagrożeniom oraz regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem,
 • identyfikacja potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych na wszystkich szczeblach,
 • maksymalizacja skuteczności realizacji założeń i celów przedsiębiorstwa,
 • ustawiczne kształtowanie kultury jakości w organizacji oraz wysoka motywacja do doskonalenia jej funkcjonowania,
 • wprowadzenie zasady ciągłego doszkalania personelu oraz monitoringu skuteczności tego procesu.

Zewnętrzne korzyści wdrożenia systemu zarządzania jakością

Korzyści z uzyskania certyfikatu normy ISO 9001 obejmują również zewnętrzne środowisko organizacji, zalicza się do nich:

 • poprawę wizerunku przedsiębiorstwa, na rzecz podmiotu rzetelnego, który respektuje międzynarodowe standardy,
 • wzrost konkurencyjności i możliwość rozszerzenia działalności na rynku krajowym oraz na rynki zagraniczne,
 • większe szanse w czasie przetargów – często jednym z wymogów jest posiadanie certyfikacji ISO 9001,
 • zdobycie większego zaufania u obecnych i potencjalnych: klientów, kontrahentów i partnerów biznesowych,
 • szybsze i trafniejsze reagowanie na potrzeby rynku,
 • poprawienie kontaktu z innymi organizacjami, bankami, instytucjami państwowymi a nawet z konkurencją,
 • postrzeganie organizacji jako uporządkowanej i godnej zaufania.