biuro patentowe
Zawód rzecznika patentowego wymaga nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji i samokształcenia, między innymi w zakresie dynamicznie rozwijających się nowoczesnych technologii | fot.: materiał partnera

Prawa i obowiązki rzecznika patentowego

Zgodnie z definicją, rzecznikiem patentowym jest inżynier lub prawnik, który świadczy pomoc techniczną i prawną w kwestiach związanych z własnością przemysłową. Podjęcie pracy w tym zawodzie, jest możliwe po odbyciu 3-letniej aplikacji rzecznikowskiej i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego. Na czym polega praca rzecznika patentowego? Jakie są jego prawa i obowiązki? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.

Rzecznik patentowy – Twój sprzymierzeniec w ochronie własności przemysłowej.

Zawód rzecznika patentowego wymaga posiadania nie tylko odpowiednich predyspozycji i kompetencji miękkich, jak chociażby komunikatywność, umiejętność negocjacji i doskonała organizacja pracy, logiczne myślenie oraz szybkość przyswajania nowej wiedzy.

Świadczenie najwyższej jakości usług jest możliwe jedynie dzięki obszernej wiedzy technicznej, pozwalającej między innymi na profesjonalne sporządzanie opisu patentowego dla wynalazków, z niezwykle specjalistycznych dziedzin jak przykładowo biotechnologia, botanika, bioinżynieria czy chemia.

rzecznik patentowy
Szczegółowy zakres praw i obowiązków rzecznika patentowego zostały określone w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 roku | fot.: materiał partnera

Prawa rzecznika patentowego

Szczegółowy zakres praw i obowiązków rzecznika patentowego zostały określone w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 roku.

Rzecznik patentowy to prestiżowa profesja, zaliczana do zawodów zaufania publicznego. Posiadanie tego tytułu, daje przynależność do Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i otwiera możliwość podjęcia zatrudnienia w kancelariach patentowych i prawno-patentowych.

Warto mieć na uwadze, iż we wszelkich kwestiach związanych z własnością przemysłową, rzecznik patentowy ma przed sądem dokładnie takie same uprawnienia, jak radca prawny czy adwokat. Niemniej jednak, posiada nieporównywalnie większą wiedzę i doświadczenie z zakresu uzyskiwania, wykonywania, zachowywania i dochodzenia praw, odnoszących się do wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń geograficznych.

Obowiązki rzecznika patentowego

Zakres usług rzecznika patentowego można ogólnie określić jako przygotowanie kompleksowej strategii ochrony własności przemysłowej. W związku z tym:

  • udziela porad i konsultacji prawnych,
  • sporządza opinie prawne,
  • bada stan prawny przedmiotów własności przemysłowej,
  • doradza w zakresie praw autorskich i w kwestii zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  • zapewnia prawną ochronę marki – między innymi poprzez badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych, określenie korzyści rejestracji w kraju bądź za granicą, złożenie odpowiednich dokumentów we właściwym Urzędzie Patentowym.

Rzecznik patentowy może także sprawować zastępstwo prawne i procesowe, występując w roli pełnomocnika w Urzędzie Patentowym, przed organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej oraz w sądach powszechnych i administracyjnych. Należy pamiętać, iż wyjątek stanowią tutaj sprawy związane z postępowaniem karnym i karno-skarbowym.

Obowiązkiem rzecznika patentowego jest także bezwzględne dotrzymanie tajemnicy zawodowej, obejmującej wszelkie informacje, do których dostęp uzyskał podczas świadczenia swoich usług prawnych i technicznych.

Zawód rzecznika patentowego wymaga nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji i samokształcenia, między innymi w zakresie dynamicznie rozwijających się nowoczesnych technologii. Z usług rzecznika patentowego korzystają zarówno jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne.

Materiał partnera