Lekarze medycyny pracy
Z perspektywy pracodawcy bardzo istotne jest, czy u pracownika nie występują żadne przeciwwskazania medyczne do zatrudnienia na określonym stanowisku. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Jakie badania do pracy i w czasie zatrudnienia musi wykonać pracownik?

Pracownik powinien wykonywać pracę, do której ma predyspozycje i odpowiednie kwalifikacje. Z perspektywy pracodawcy bardzo istotne jest, czy u pracownika nie występują żadne przeciwwskazania medyczne do zatrudnienia na określonym stanowisku. Sprawdzane jest to w toku badan z zakresu medycyny pracy.

Rodzaje badań wykonywanych przez pracowników

Pracodawca zobowiązany jest do opłacania i kierowania swoich pracowników oraz kandydatów na pracowników na badania wstępne, okresowe, kontrolne. Jak sama nazwa wskazuje, badania do pracy wykonuje się przed podjęciem pracy na danym stanowisku. Z kolei w okresie zatrudnienia pracownik, zgodnie z Kodeksem pracy oraz ustawą o medycynie pracy podlega ochronie zdrowia w miejscu pracy, co przejawiać się będzie w obowiązku poddawania się badaniom okresowym i kontrolnym.

Zawsze, w każdym momencie pracy zawodowej, pracownik powinien posiadać aktualne orzeczenie lekarskie, w którym lekarz medycyny pracy stwierdzi brak przeciwwskazań do wykonywania obowiązków zawodowych na określonym stanowisku. Brak takiego orzeczenia, jeśli zostanie wykryty przez odpowiednie służby, np. Państwową Inspekcję Pracy, spowoduje obciążenie karą w wysokości od 1000 do nawet 30 000 zł pracodawcy.

Za wszystkie badania, zarówno wstępne, jak i okresowe i kontrolne, płaci pracodawca. Badania dla osób pozostających w stosunku pracy z pracodawcą powinny być, w miarę możliwości wykonywane w czasie ich pracy. Są oni wówczas zwolnieni z obowiązku jej wykonywania na czas badań i zachowują prawo do pełnego wynagrodzenia.

Obowiązek wstępnych badań lekarskich

Każda osoba rozpoczynająca pracę w danej firmie, na podstawie umowę o pracę, powinna przed podjęciem obowiązków zawodowych, odbyć badania wstępne z zakresu medycyny pracy. Kieruje na nie potencjalny pracodawca. W orzeczeniu lekarskim powinno być określone stanowisko pracy kandydata na pracownika oraz wszelkie związane z nim zagrożenia. Na podstawie takich danych lekarz medycyny pracy ustala zakres badań do wykonania i wydaje orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do wykonywania pracy u danej osoby.

Wstępnych badań obecnie nie muszą robić pracownicy, którzy są zatrudniani u nowego pracodawcy, ale na stanowisku pracy o takich samych warunkach, jak uprzednio, w byłym zakładzie pracy, o ile pracownik posiada stosowne orzeczenie lekarza medycyny pracy. Takie orzeczenie będzie można uzyskać na podstawie skierowania wydawanego przez poprzedniego pracodawcę.

Badania okresowe i kontrolne

Będąc pracownikiem, dana osoba na koszt pracodawcy i na podstawie wydanego przez niego skierowania, musi odbywać okresowe badania u lekarza medycyny pracy. Powinny one odbywać się co:

  • co 2 lata, w przypadku pracowników narażonych na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów,
  • co 2 lata, jeśli pracownik ma więcej niż 45 lat i pracuje w zakładzie pracy o gorącym mikroklimacie,
  • co 3 lata, jeśli w miejscu pracy panuje gorący mikroklimat,
  • pracownik jest narażony na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów,
  • co 4 lata, jeżeli pracownik stale korzysta z komputera,
  • co 5 lat – pracownicy biura niekorzystający z komputerów.

Pozostają jeszcze badania kontrolne, którym podlegają pracownicy pozostający niezdolni do pracy dłużej niż przez 30 dni. Badania te podobnie jak badania okresowe, wykonywane są na koszt pracodawcy i w czasie pracy.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

Podczas pracy przy komputerze

Na jakie badania może cię skierować lekarz medycyny pracy?

Przed rozpoczęciem pracy podejmowanej na podstawie umowy o pracę, każdy pracownik musi przejść badania lekarskie, …