odcisk palca
Biegły wykonujący ekspertyzy sądowe i inne opinie prawne musi gwarantować nie tylko zgodną z prawdą ale również bezstronną i bardzo rzetelną pracę | fot.: stock.adobe.com

Kto może wydać ekspertyzy sądowe?

Ekspertyzy sądowe w zakresie budownictwa opracowywane na wniosek państwowych instytucji stojących na straży przestrzegania prawa takich jak na przykład Sądów, Prokuratury czy Policji przez doświadczonych i wykwalifikowanych biegłych z dziedziny budownictwa. Ekspertyzy stanowią bezstronną opinię oddającą rzeczywisty stan przedmiotu sporu oraz wydawane są w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz oględziny obiektu.

Ekspertyzy sądowe – gwarancja bezstronności

Biegły wykonujący ekspertyzy sądowe i inne opinie prawne musi gwarantować nie tylko zgodną z prawdą ale również bezstronną i bardzo rzetelną pracę. Jego ocena stanu technicznego obiektu podlegającego danej analizie musi być obiektywna i nie może być podyktowana przyniesieniem korzyści jednej ze stron sporu.


Ekspertyzy sądowe – biegły sądowy rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca budowlany występujący w roli biegłego sądowego to osoba, która powinna posiadać odpowiednią wiedzę i kwalifikacje z zakresu budownictwa. Biegły dokonuje nie tylko wnikliwej analizy dostarczonej mu dokumentacji ale również osobiście przeprowadza oględziny obiektu. Wynikiem tych działań jest wydanie ekspertyzy sądowej na potrzeby toczącego się postępowania o charakterze cywilnym lub karnym. Jak wspomniono powyżej biegły ocenia aktualny stan techniczny budynku, prawidłowość projektu budowlanego oraz realizację przeprowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych, a w sytuacjach skrajnych również przyczyn szkód i katastrof budowlanych.

Ekspertyzy sądowe – zespoły biegłych sądowych

W przypadku niezwykle skomplikowanych oraz trudnych spraw procesowych może zaistnieć potrzeba wykonania ekspertyz sądowych przez powołane zespoły biegłych sądowych. W tym przypadku wykorzystywane są uzupełniające się wysokie kwalifikacje specjalistów oraz ich niezaprzeczalna wiedza i doświadczenie zawodowe.

Ekspertyzy sądowe – instytucja świadka – eksperta

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego w toczących się postępowaniach procesowych może brać czynny udział tak zwany świadek-ekspert. W tym wypadku może on występować w podwójnej roli. Z jednej strony jest on powołany jako biegły ekspert, z drugiej zaś występuje w roli świadka w danym postępowaniu. Oznacza to, że osoby występujące jako biegli sądowi wydający ekspertyzy sądowe w danym postępowaniu procesowym na zlecenie jednej ze stron konfliktu mogą również występować w tym postępowaniu jako świadek tej strony oraz udzielać wszelkich niezwykle istotnych informacji dotyczących przedmiotu sporu. Jest to forma bardzo wygodna z punktu widzenia uczestników postępowania. W tej bowiem sytuacji możliwe jest to aby uczestnik postępowania sądowego nie tylko skorzystał z pomocy samodzielnego lub występującego w ramach firm pośredniczących eksperta budowlanego przygotowującego rzetelną opinię, ale mógł on również później skorzystać z jego wiedzy, doświadczenia i ekspertyzy również w ramach powołania rzeczoznawcy na świadka tego samego postępowania. W tym przypadku przygotowana wcześniej opina budowlana może być usankcjonowana prawnie i dołączona jako dowód w sprawie.

Materiał partnera