dodatek węglowy
W kwestii dodatku węglowego (mimo iż stanowi on obecnie jeden z głównych tematów medialnych) trzeba pamiętać, iż jego wprowadzenie nie przeszło jeszcze pełnego procesu legislacyjnego | fot.: stock.adobe.com

Na czym polega dodatek węglowy i kto może z niego skorzystać?

Dodatek węglowy to dodatkowe jednorazowe świadczenie mające w swoim założeniu wesprzeć budżet gospodarstw domowych w związku z rosnącą inflacją oraz wzrostem cen za energię elektryczną oraz ogrzewanie. Zgodnie z aktualnymi danymi, jego wysokość została ukształtowana na poziomie 3000,00 zł. Dodatkowo jak wskazuje sama nazwa (dodatek węglowy), jego wypłata jest związana ściśle z wykorzystywanym do celów grzewczych źródłem ciepła.

Terminy

W kwestii dodatku węglowego (mimo iż stanowi on obecnie jeden z głównych tematów medialnych) trzeba pamiętać, iż jego wprowadzenie nie przeszło jeszcze pełnego procesu legislacyjnego. Oznacza to, iż przepisy prawa regulujące zasady jego przyznawania nie weszły jeszcze w życie. W efekcie, na obecnym etapie dodatek węglowy stanowi jedynie „projekt świadczenia”, który – jak wynika z zapowiedzi rządowych – powinien wejść w życie w niedługim czasie. Niemniej, do czasu ostatecznego uchwalenia ostatecznej wersji przepisów, zasady jego przyznawania mogą ulec modyfikacjom. Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość i zaczekać aż prace nas ustawą wprowadzającą w sposób oficjalny dodatek węglowy zostaną zakończone.

Na podstawie aktualnego projektu ustawy dotyczącej dodatku węglowego, termin na złożenie wniosku o jego wypłatę będzie upływał z dniem 30 listopada 2022 r. (wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia).

Beneficjenci dodatku węglowego

Zgodnie z zapowiedziami, dodatek węglowy ma przysługiwać osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem jego ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek, koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa lub
  • piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane paliwami stałymi i jednocześnie źródło to zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

Z powyższego wynika więc, że przyznanie dodatku węglowego będzie uwarunkowane m.in. danymi wykazanymi uprzednio w deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (CEEB) – której oficjalny termin złożenia (dla istniejących budynków) upłynął w dniu 30 czerwca 2022 r. Warto wiedzieć, że złożenie ww. deklaracji jest w dalszym ciągu możliwe, niemniej ze względu na przewidziane przepisami kary za ich niezłożenie lub nieterminowe złożenie zwłoka powinna mieć swoje uzasadnienie.

Jako gospodarstwo domowe uznaje się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (tzw. gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione (lub niespokrewnione) – które wspólnie z nią zamieszkują i gospodarują (tzw. gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe natomiast należy rozumieć: węgiel kamienny, brykiet lub pelet – zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek o dodatek węglowy oraz jego wypłata

Wniosek o dodatek węglowy należy składać w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek można złożyć w wersji papierowej (za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście we właściwym urzędzie gminy) lub drogą elektroniczną (za pośrednictwem profilu zaufanego). Potwierdzenie przyznania świadczenia następuje poprzez jego wypłatę (nie wymaga decyzji). Decyzji wymaga natomiast odmowa jego przyznania. 

Jednocześnie wypłata dodatku węglowego powinna nastąpić w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Powyżej przedstawione zostały informacje wynikające z obecnego brzmienia projektu ustawy dotyczącej dodatku węglowego. Trzeba jednak pamiętać, iż (jak wskazane zostało powyżej) mogą one ulec (zapewne niewielkim, ale jednak)  zmianom. Co za tym idzie, warto śledzić bieżące doniesienia medialne odnoszące się do ww. świadczenia, a następnie – bezpośrednio przed złożeniem wniosku – sprawdzić aktualność posiadanej w tym zakresie wiedzy. 

SSZ