Para przeglądająca dokumenty przed ślubem
Jakie dokumenty powinna złożyć do USC osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, a chce zawrzeć ślub z osobą posiadającą polskie obywatelstwo? | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

Dokumenty potrzebne do zawarcia ślubu z obcokrajowcem

Według statystyk co roku w Polsce zawieranych jest 10 tysięcy małżeństw z osobami innej niż polska narodowości, a liczba ta stale rośnie. Taki ślub wymaga skompletowania i przetłumaczenia dokumentów, ale jest ich niewiele więcej niż w przypadku małżeństwa osób z polskim obywatelstwem. Jakie dokumenty trzeba złożyć i które z nich należy przetłumaczyć?

Dokumenty potrzebne do zawarcia ślubu cywilnego z obcokrajowcem w Polsce

Osoba, która posiada polskie obywatelstwo i chce zawrzeć ślub cywilny z obcokrajowcem, powinna złożyć do USC dowód osobisty, skrócony akt urodzenia oraz oświadczenie zawierające informację o wspólnym nazwisku. W przypadku rozwodników dodatkowym dokumentem jest skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis wyroku sądu. W przypadku wdowców dokumentem, który należy złożyć w USC, jest odpis aktu zgonu współmałżonka.

Jakie dokumenty powinna złożyć do USC osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, a chce zawrzeć ślub z osobą posiadającą polskie obywatelstwo?

  • aktualny, czyli ważny paszport,
  • osoba o statusie uchodźcy: Genewski Dokument Podróży,
  • osoba posiadająca prawo pobytu w Polsce: karta pobytu,
  • osoba bez żadnego obywatelstwa lub miejsca zamieszkania: dokument podróży lub paszport wydany przez państwo, w którym mieszka,
  • skrócony odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem na język polski,
  • wdowa lub wdowiec: odpis aktu zgonu małżonka,
  • rozwódka lub rozwodnik: skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis wyroku sądu,
  • oświadczenie z informacją o wspólnym nazwisku.

Ponadto, poza wszystkimi wymienionymi wyżej punktami, do USC należy złożyć jeszcze jeden niezwykle istotny dokument: orzekający o możliwości zawarcia związku małżeńskiego według prawa państwa, z którego obcokrajowiec pochodzi. Taki dokument można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego kraju pochodzenia obcokrajowca. Istnieje również możliwość wystąpienia o przyznanie takiego wniosku do polskiego sądu rejonowego (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania). Istnieje szereg sytuacji, na przykład gdy w kraju pochodzenia toczy się wojna, które uniemożliwiają zdobycie odpowiednich dokumentów. Jeżeli jest to niemożliwe, to sąd może zwolnić osobę z obowiązku złożenia takiego dokumentu i sam ustalić, czy ta osoba może wziąć ślub – wypisze wówczas orzeczenie z decyzją. Takie orzeczenie należy złożyć do USC wraz z innymi dokumentami potrzebnymi do zawarcia ślubu.

Istnieje również sytuacja, gdy kierownik USC na podstawie złożonych przez obcokrajowca dokumentów nie może ustalić danych, które wpisze do aktu małżeństwa. O co wówczas urzędnik USC może jeszcze poprosić osobę, która nie posiada polskiego obywatelstwa? O odpis aktu urodzenia, a rozwódkę lub rozwodnika dodatkowo o odpis aktu małżeństwa o ustaniu, unieważnieniu lub nieistnieniu małżeństwa.

Według aktualnie obowiązujących przepisów, do USC należy złożyć jeszcze jeden dokument – mianowicie “Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. Część tego dokumentu uzupełnia kobieta, która zamierza zawrzeć małżeństwo, część mężczyzna, który chce zawrzeć małżeństwo, a ostatnią część kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub konsul Rzeczypospolitej Polskiej.

 Kiedy jest potrzebny tłumacz?

Jeśli chodzi o składanie dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego przez obcokrajowca, to w takiej sytuacji jest wymagana obecność tłumacza przysięgłego. Wyjątki? Jeżeli cudzoziemiec dobrze mówi po polsku, to nie jest to obowiązkowe. Istotne, by każdy, kto chce zawrzeć związek małżeński, potrafił porozumieć się z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, to obecność tłumacza lub biegłego jest obowiązkowa. Komplet wymaganych dokumentów należy skompletować i złożyć w USC najpóźniej na 31 dni przed datą ślubu cywilnego. W sytuacji, gdy nie do końca wiadomo, jakie dokumenty złożyć czy w razie pytań, warto odwiedzić stronę internetową lub udać się do najbliższego Urzędu Stanu Cywilnego, by zasięgnąć opinii czy zweryfikować posiadane informacje. Każdy dokument, który jest w obcym języku, należy urzędowo przetłumaczyć. Tłumacz przysięgły – ukraiński, rosyjski, angielski lub wyspecjalizowany w innym, potrzebnym w danej sytuacji języku – to jedna z opcji, drugą jest polski konsul.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

para ślub

Bestsellery prezentów na ślub – znajdź dopasowane prezenty na ślub 2021!

Ślub i wesele to zawsze szczególne wydarzenie, poprzedzone wieloma działaniami. Zazwyczaj każda Para Młoda skupia …