Jak Polacy i Słowacy wydają unijne pieniądze – raport tłumacza

W ramach programu Interreg V-A 2014-2029 Polska-Słowacja do kieszeni obu rządów trafiło 155 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

W ramach programu Interreg V-A 2014-2029 Polska-Słowacja do kieszeni obu rządów trafiło 155 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Unia wyznaczyła trzy priorytetowe kierunki wydawania pieniędzy. Kwota ok. 77 mln euro ma zostać zainwestowana w takich kierunkach, jak: ochrona, promowanie i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturalnego. Nieco mniej, ok. 56 mln euro, ma pójść w tym czasie na wsparcie rozwoju infrastruktury drogowej usprawniającej komunikację pomiędzy Polską i Słowacja. Tylko lub aż 12 mln euro zasili rozwój edukacji zawodowej w strefie przygranicznej.

► Chcesz poznać realizowane projekty w ramach programu Interreg? Zajrzyj do chociażby dostępnych online materiałów w języku polskim i słowackim. A jeśli masz problem z ich tłumaczeniem, skorzystaj z oferty tłumaczenia na język słowacki – Supertlumacz.pl

Interreg – czyli Europejska Współpraca Terytorialna

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT), szerzej znana jako Interreg, jest jednym z dwóch celów polityki spójności i zapewnia ramy dla realizacji wspólnych działań i wymiany polityk między krajowymi, regionalnymi i lokalnymi podmiotami z różnych państw członkowskich UE.

Nadrzędnym celem EWT jest promowanie harmonijnego rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego unii jako całości.

Program Interreg opiera się na trzech obszarach współpracy:

  • transgranicznej: Interreg A,
  • transnarodowej: Interreg B,
  • międzyregionalnej: Interreg C.

Ma również 5 okresów swojego działania. Pierwszy program ruszył już w 1990 roku i trwał do 1993 roku. Obecnie działa jego piąta edycja – Interreg 2014-2020.

Interreg A-V Polska-Słowacja 2014-2020

Interreg A-V Polska Słowacja 2014-2020 dotyczy najważniejszych wyzwań transgranicznych związanych z realizacją strategii o nazwie „Europa 2020” i obejmuje polsko-słowackie tereny przygraniczne.

Na lata 2014-2020 przeznaczono budżet w wysokości 155 mln euro. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W czym ma pomóc?

Jego ideą jest wsparcie rozwoju infrastruktury transportowej. Wszystko po to, aby zwiększyć efektywność dostępności transgranicznej oraz ułatwić dostęp do sieci TEN-T – Transeuropejskiej Sieci Drogowej.

Ponadto jego zadaniem polega na tym, aby wspomóc sprawy środowiska oraz wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Działaniem uzupełniającym ma być położenie nacisku na edukację transgraniczną i tzw. uczenie się przez całe życie.

Główne założenia programu Interreg A-V Polska-Słowacja 2014-2020 to:

  • zintegrowana sieć ruchu, która ma się przełożyć na wzrost gospodarczy i skrócenie czasu podróży między Polską a Słowacją,
  • podniesienie atrakcyjności polskiego i słowackiego dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
  • dopasowanie edukacji zawodowej do wymagań pracodawców i potrzeb rynku transgranicznego.

Program kładzie nacisk na działania w 3 obszarach:

  • ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza,
  • zrównoważony transport transgraniczny,
  • rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Szczegółowy opis działań kwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 można znaleźć w serwisie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa pod adresem www: ewt.gov.pl.

Współpraca polsko-słowacka

Interreg nie jest pierwszymi wspólnymi działaniami Polski ze Słowacją. Już 24 lata temu nawiązano pierwsze oficjalne działania dyplomatyczne, które zapewniły obustronną współpracę gospodarczą.

18 sierpnia 1994 roku podpisano 2 umowy, które do dziś funkcjonują i definiują wiele spraw. Są to: „Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków i majątku” i „Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji”.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zajrzyj do dostępnych materiałów w języku polskim i słowackim.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

Miasteczko galicyjskie w Nowym Sączu

Niezapomniany weekend w Miasteczku Galicyjskim z historią w tle

Niesamowita lekcja historii połączona z niezwykłą podróżą w czasie oraz ogromne dawki wspaniałej zabawy czekają …