Polska droga do euro – najważniejsze zagadnienia

Waluta euro, zaczęła funkcjonować od 1 stycznia 1999 roku w formie bezgotówkowej (w ramach strefy euro, w 11 z 15 państw członkowskich. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Polska wraz z podpisaniem Traktatu akcesyjnego i na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską jest zobowiązana do wprowadzenia waluty euro, które to zastąpi naszą walutę narodową (złoty).

Waluta euro, zaczęła funkcjonować od 1 stycznia 1999 roku w formie bezgotówkowej (w ramach strefy euro, w 11 z 15 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy). W formie gotówkowej zaczęła funkcjonować od 1 stycznia 2002 roku.

Dla wprowadzenia waluty euro należy spełnić warunki zwane kryteriami konwergencji.

Kryteria zbieżności nominalnej:

  • kryterium stabilności cen – poziom inflacji, w roku poprzedzającym badanie, nie może przekroczyć o więcej niż 1,5 punktu procentowego, średniej inflacji trzech państw Unii Europejskiej o najstabilniejszym poziomie cen.
  • kryterium fiskalne – deficyt budżetowy nie może przekroczyć 3 procent Produktu Krajowego Brutto, a dług publiczny nie powinien przekraczać 60 procent PKB.
  • kryterium kursowe – minimum dwuletnie uczestnictwo w europejskim mechanizmie kursowym (ERM II), w którym to czasie weryfikuje się stabilizację kursową względem waluty euro (dopuszczalne marże wahań +/- 15 procent).
  • kryterium stóp procentowych – średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa, w roku poprzedzającym badanie, nie przekracza 2 punktów procentowych stopy procentowej trzech państw Unii Europejskiej o najstabilniejszym poziomie cen.

Ponadto, kraj zainteresowany wprowadzeniem waluty euro zobowiązany jest spełnić kryterium konwergencji prawnej, czyli zgodności ustawodawstwa krajowego z unijnym (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Status Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego).

Polska spełnia kryterium stóp procentowych. Ponadto od maja 2013 roku spełnione zostało także kryterium stabilności cen. Z kolei od lipca 2015 roku, wraz ze zdjęciem z Polski procedury nadmiernego deficytu, spełnione zostało kryterium fiskalne.

Polska nie spełnia nadal kryterium walutowego, ze względu na brak uczestnictwa w europejskim mechanizmie kursowym (ERM II). Co więcej, Polska po spełnieniu wszelkich kryteriów zbieżności nominalnej, zobowiązana jest jeszcze do realizacji kryterium konwergencji prawnej.

Termin wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej w Polsce nie został jeszcze określony.

Źródło: http://euro.nbp.pl/europodstawy/pytania-na-temat-euro-faq

Sprawdź także

tajemnicze Stonehenge

Tajemnicze miejsca na świecie

Na świecie nadal jest wiele miejsc, o których wiadomo bardzo mało. A więcej niż faktów …