ilustracja firma produkcyjna w duchu ekologii
Całość zabiegów związanych nie tylko z właściwą ochroną środowiska, ale i konieczności sprostania przepisom stworzonym przez ustawodawcę to wyjątkowo skomplikowany proces. Dlatego warto zwrócić się do firmy, która profesjonalnie przeprowadzi nas przez całość | fot.: stock.adobe.com

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony środowiska

Kwestie związane z ochroną środowiska to coraz ważniejsze i ważkie zagadnienia dotyczące nie tylko wielkich koncernów, ale i mniejszych firm, a w końcu – każdego pojedynczego człowieka. Globalnie powinniśmy zadbać, o to by sytuacja ekosystemów poprawiła się. I właśnie o ich wpływie na środowisko, ale i o tym, jak mogą działać w imię ochrony środowiska i jakich przepisów powinny przestrzegać dotyczy poniższy tekst.

Eko przepisy w zakładach pracy – nie zawsze oczywiste

Zasady dotyczące ochrony środowiska w zakładach pracy zależą od wielkości miejsca pracy, ilości pracowników i tego, czym dane miejsce się zajmuje. Podstawą w każdej firmie jest oczywiście segregacja odpadów. Różni się ona od tej, którą wykonujemy w ramach własnych gospodarstw domowych. Natomiast w pracy, jeśli na przykład wykorzystywane są substancje chemiczne/ toksyczne (np. farby, lakiery) należy wyznaczyć odpowiednie, bezpieczne miejsce do składowania takich odpadów, ważne też by zatrudnić firmę odbierającą tego typu produkty.

Podobnie rzecz się ma w przypadku wprowadzania na rynek różnego rodzaju opakowań, ale także akumulatorów, baterii czy różnego rodzaju innych odpadów.

Ekologia może jednak oznaczać także podejmowanie lub niepodejmowanie określonych działań. Zaniechanie wycinki lasu pod teren przemysłowy lub odstąpienie od wypalania traw także należy do tego typu zachowań.

Przepisy dotyczące Ochrony Środowiska w zakładach pracy często są ściśle związane z BHP i są związane także z emisją hałasu. Określono i wyraźnie doprecyzowano normy, których na halach produkcyjnych nie powinno się przekraczać, a pracodawca powinien zadbać o pomiary intensywności hałasu, i jeśli jest to konieczne – podjąć działania zmierzające do zmniejszenia natężenia dźwięku (może to być zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej lub/i osłon na maszyny). Mowa tu o natężeniu dźwięku wysokości minimum 85 dB.

Emisja zanieczyszczeń

W wielu miejscach pracy, w których na przykład do atmosfery przedostawać się mogą niebezpieczne substancje, takie jak pył zawiesinowy we frakcji 2,5 lub 10, WWA (wieki pierścieniowe węglowodory aromatyczne) czy po prostu duże ilości CO2. Niewątpliwie każda z wymienionych wyżej substancji jest  potencjalnie szkodliwa dla środowiska, dlatego konieczne jest zastosowanie środków ochronnych, które ograniczą tę emisję. Oczywistym jest, że najlepiej było by wykorzystywać urządzenia nisko-emisyjne. Jednak gdy oznacza to dla firmy zbyt duży koszt, można za to modyfikować sprzęt który już się posiada. Konieczne jest również instalowane filtrów na kominy, by jak najmniejsza ilość niepożądanych substancji dostawała się do atmosfery. Dobrym pomysłem na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko  mogą być też pasy zieleni tworzone w pobliżu zakładów przemysłowych.

Inna ważną sprawą jest właściwa gospodarka wodna. W niektórych zakładach produkcyjnych powstaje znaczna ilość ścieków, nie tylko tych socjalno-bytowych, ale również przemysłowych, czyli takich które powstały w wyniku produkcji. Oczyszczenie takich ścieków może być kosztowne i trudne dla miejskich oczyszczalni, dlatego zakłady produkcyjne zobowiązać można do tworzenia swoich pod oczyszczalni. Trzeba też odpowiednio zabezpieczyć teren zakładu na wypadek niekontrolowanego wycieku, by w ich wyniku zanieczyszczona chemicznie woda nie spływała na grunty czy pola uprawne i tym samym toksyny nie dostawały się do upraw.

Nadzór nad ochroną środowiska

W zakresie wszystkich takich działań pracowała zobowiązany jest do rejestrów, poziomu hałasu, czy ilości odpadów, szczególnie chodzi o te toksyczne. Oprócz tego należy prowadzić nadzór i przynajmniej szacunkowo oceniać poziom pyłów emisyjnych. Przy przyjmowaniu nowych pracowników, jak i później, cyklicznie powinny być prowadzone szkolenia z zakresu polityki środowiskowej firmy, jak i ich obowiązków w tym zakresie. Jeśli chodzi o ochronę środowiska cyklicznie w zakładach pracy prowadzone są kontrole, mające potwierdzić, że w zakładzie działa wszystko tak jak raportują jego władze. W przypadku nadużyć mogą zostać nałożone na zakład kary, a pracodawca jest zobowiązany do poprawy warunków środowiskowych.

Outsourcing środowiskowy

Całość zabiegów związanych nie tylko z właściwą ochroną środowiska, ale i konieczność sprostania przepisom stworzonym przez ustawodawcę to wyjątkowo skomplikowany proces. Dlatego warto zwrócić się do firmy, która profesjonalnie przeprowadzi nas przez całość. Usługi ochrony środowiska warto zlecić więc specjalistom. Pomogą nam oni w następujących kwestiach, do których należą:

  • stała obsługa ochrony środowiska, czyli tak zwany outsourcing środowiskowy
  • bieżąca dokumentacja prowadzona w firmie
  • doradztwo środowiskowe
  • audyty na potwierdzenie zgodności z wszelkimi normami i aktualnymi przepisami
  • wsparcie i przygotowanie do kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz realizacji zaleceń pokontrolnych.
  • opracowywanie operatów wodnoprawnych
  • rejestracja i późniejsze aktualizacje rejestru BDO, KOBiZE.
  • pomiary środowiskowe (analiza akustyczna, emisja).
  • decyzje środowiskowe

Ponadto firmy tego typu zajmują się uzyskiwaniem pozwoleń zintegrowanych wodnoprawnych na wytwarzanie odpadów, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Tworzą i opracowują raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także na przykład dotyczące wytwarzanych odpadów i o gospodarowaniu odpadami. Naliczają także opłaty za korzystanie ze środowiska.

W kontekście wymienionych usług warto skorzystać z usług firmy BHPEX. Jest to największa firma outsourcingowa w Lubuskiem. Świadczy szeroki wachlarz usług dla firm każdej wielkości i dowolnej branży. Posiada także własny dział ochrony środowiska, który oferuje kompleksową opiekę pod każdym z wymienionych wyżej względów. Długotrwały kontrakt z klientem pozwala na nieograniczoną ilość roboczogodzin przy wykonywaniu określonego projektu. Oznacza to także brak dopłat przy kolejnych przedsięwzięciach w ramach jednej firmy. W ramach współpracy firma w razie potrzeby może być również wspierana przez inne działy np. dział prawny, dział ochrony przeciwpożarowej (np. w zakresie operatów ppoż.), a także działy bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie wymienione cechy składają się na firmę świadczącą profesjonalne usługi ochrony środowiska w możliwie najszerszym zakresie.

Jeśli planujemy więc przedsięwzięcie, które oddziałuje na środowisko naturalne (a większość firm w mniejszym bądź większym stopniu oddziałuje na otoczenie), powinniśmy zadbać o aspekt ekologiczny. Nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy, ale i dbałość o świat, w którym żyjemy.

OLI

Sprawdź także

benzyna syntetyczna

Benzyna syntetyczna: przyszłość motoryzacji

Wysoka emisja spalin przyczynia się do pogorszenia się jakości powietrza, a co za tym idzie …