ubezpieczenie oc zawodowe
W odniesieniu do ubezpieczenia OC zawodu, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedstawiciela konkretnego zawodu za szkody powstałe na skutek wykonywania przez niego obowiązków służbowych | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Ubezpieczenie OC zawodowe – jaki zakres ochrony oferuje?

Wykonywanie określonych zawodów często wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością. Niektóre profesje bardziej niż inne obarczone są ryzykiem wystąpienia niepożądanych następstw podejmowanych działań. Jeżeli wspomniane konsekwencje dotykają innych osób, występujących w roli klienta lub pacjenta, ważne aby usługodawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. Jaki jest przedmiot tej ochrony i kto może z niej skorzystać?

Co jest przedmiotem ochrony w ubezpieczeniu OC zawodu?

Podstawowym aspektem określającym charakterystykę każdego produktu ubezpieczeniowego, jest przedmiot, który podlega w jego ramach ochronie. W odniesieniu do ubezpieczenia OC zawodu, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedstawiciela konkretnego zawodu za szkody powstałe na skutek wykonywania przez niego obowiązków służbowych. Czego mogą dotyczyć takie szkody? Przede wszystkim może to być uszczerbek na mieniu osoby trzeciej lub poniesione przez nią straty finansowe wynikające na przykład z zaniechania lub niewłaściwych decyzji podjętych przez usługodawcę.

Dlaczego warto rozważyć wykupienie polisy ubezpieczenia OC zawodowej, nawet jeżeli nie prowadzi się własnej działalności? Ponieważ zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, pracodawca może obciążyć swojego pracownika kosztami nieprawidłowo wykonanej usługi do wysokości nawet trzech jego miesięcznych wynagrodzeń. Celem zabezpieczenia się na ryzyko wystąpienia takiej sytuacji warto ubezpieczyć swoją zawodową odpowiedzialność cywilną.

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – obowiązkowe czy dobrowolne?

Wspominaliśmy o tym, że w niektórych przypadkach wykupienie polisy ubezpieczenia OC zawodowej jest szczególnie zalecane, co rozumie się jako dobrowolne. Kiedy zatem ubezpieczenie OC zawodowe staje się obowiązkowe? Dzieje się tak w przypadku wykonywania określonych zawodów. Przepisy w tym obszarze reguluje Minister Finansów, a obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia nakłada na profesje szczególnie wyspecjalizowane, których niewłaściwa działalność mogłaby przyczynić się do powstania znacznych szkód na mieniu, majątku, a nawet zdrowiu osób trzecich.

Jakie specjalności podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej? Będą to w szczególności:

  • lekarze,
  • agenci ubezpieczeniowi,
  • osoby wykonujące działalność w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • zarządcy nieruchomości,
  • pośrednicy kredytowi,
  • zawody związane z literą prawa, a więc adwokaci, radcy prawni, komornicy sądowi czy notariusze.

Zakres ubezpieczenia OC zawodu – od czego chroni?

Zarówno zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, jak i jego sumę gwarancyjną określają regulacje Ministerstwa Finansów. Przykładowo, dla obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, suma ubezpieczenia dla jednego zdarzenia wynosi równowartość w złotych kwoty 1 250 618 euro. Dla wszystkich zdarzeń powodujących szkody na mieniu osoby trzeciej jest to równowartość w złotych kwoty 1 875 927 euro. Kwota, o której mowa powyżej jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Jakie zatem aspekty wchodzą w ogólny zakres ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej? Przede wszystkim będą to:

  • odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe na skutek popełnienia czynu niedozwolonego, czyli tzw. OC deliktowe, a także szkody spowodowane brakiem wykonania lub nienależytym wykonaniem zlecenia (OC kontraktowe),
  • wypadki, które są bezpośrednim następstwem wykonywanych czynności służbowych lub wynikające z ich zaniechania,
  • szkody osób trzecich, które zostały wyrządzone nieumyślnie, wliczając w to rażące zaniedbania,
  • koszty opłacenia rzeczoznawców oraz koszty sądowe.

Gdzie szukać najlepszej oferty?

Oferta towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia OC zawodu jest szczególnie bogata, zarówno w zakresie ochrony obowiązkowej, jak i tej dobrowolnej. Chcąc wybrać najlepszą dla siebie propozycję, warto skupić się na ubezpieczycielach o długoletniej tradycji i doświadczeniu, jak np. https://tuz.pl/ubezpieczenia-odpowiedzialnosci-cywilnej-zawodowej/. Zawsze natomiast warto przejrzeć OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia tak, aby optymalnie dopasować zakres ochrony do swoich potrzeb.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

człowiek na nartach

Ubezpieczenie na narty w Polsce – ile kosztuje i dlaczego warto je mieć?

O polisach narciarskich najczęściej mówi się w kontekście wyjazdów za granicę. Tymczasem w obliczu pandemii …