Wycena udziałów w spółce
Wycena spółki to ustalenie faktycznej wartości danego podmiotu gospodarczego, przy zastosowaniu określonych metod, które wykorzystują różnego rodzaju dane finansowe i dodatkowe informacje | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

Wycena udziałów w spółce – kiedy warto ją przeprowadzić?

Najlepszą metodą wyceny udziałów w spółce jest powierzenie tej czynności doświadczonym osobom, które wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie przeprowadzą w prawidłowy cały proces. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zainwestowałeś swój kapitał w rozwój firmy albo zamierzasz kupić udziały w innym przedsiębiorstwie na pewno temat wyceny wartości spółek nie jest ci obcy. Sprawdź, kiedy jeszcze warto przeprowadzić wycenę udziałów w firmie i jakie metody stosuje się w praktyce?

W jakim celu przeprowadza się wycenę?

Wycena spółki to ustalenie faktycznej wartości danego podmiotu gospodarczego, przy zastosowaniu określonych metod, które wykorzystują różnego rodzaju dane finansowe i dodatkowe informacje. Głównym celem wyceny spółki jest dostarczenie informacji. W zależności od potrzeb można szacować wartość firmy, aby sprzedać część udziałów, co wiąże się z określeniem wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Jeżeli wycena spółki ma związek z jej likwidacją, wówczas bierze się pod uwagę wartość likwidacyjną. Jak więc można zauważyć, wyznaczony cel wyceny ma ściśle określony związek z wyborem metody szacowania wartości firmy. Jeżeli osoba wyceniająca dobrze rozumie powód wyceny, zdecydowanie łatwiej jest określić wtedy przedmiot wyceny, a także podjąć decyzję co do podstawowych założeń.

Kiedy przeprowadza się wycenę udziałów w spółce?

W praktyce najczęściej dokonuje się wyceny udziałów w spółce przy pomocy wykwalifikowanych osób. Specjaliści w profesjonalny sposób wycenią wartość spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli firma zgłasza chęć skorzystania np. z usług kancelarii rzeczoznawcy.net.pl może liczyć na wsparcie w zakresie wyboru metody oszacowania wartości spółki i otrzyma także analizę branżową oraz ostateczny wynik wyceny. Należy zwrócić uwagę, że z usługi wyceny wartości firmy nie korzysta się tylko przy sprzedaży spółki albo w sytuacji przejęcia innego podmiotu.
Do często spotykanych powodów należy zaliczyć m.in.:

  • wymagania sprawozdawczości finansowej
  • postępowanie układowe, upadłościowe, likwidacja firmy
  • zmianę formy prawnej, np. w spółkę akcyjną lub spółkę z o.o.
  • podwyższenie kapitału w spółce
  • pierwszą ofertę publiczną (IPO)
  • weryfikację wiarygodności finansowej, zabezpieczenie kredytów, pożyczek

Metody wyceny wartości firmy

Po ustaleniu celu oszacowania wartości firmy należy wybrać odpowiednią metodę wyceny dla danego podmiotu gospodarczego. Wśród stosowanych metod wyróżnia się podejście majątkowe, dochodowe i porównawcze. Podejście majątkowe polega na wyznaczeniu wartości firmy poprzez wycenę jej aktywów (bilansowych i pozabilansowych), które trzeba skorygować o kapitał obcy. Podejście dochodowe charakteryzuje się wyznaczaniem wartości spółki jako strumieni przyszłych dochodów ekonomicznych, które w dalszej kolejności należy zdyskontować oczekiwaną stopą zwrotu. Podejście porównawcze to niejako uzupełnienie dwóch poprzednich metod. Najczęściej porównuje się analizowaną spółkę z podobnym przedsiębiorstwem, które działa w tej samej branży. Należy tutaj skorzystać z ogólnodostępnych danych, np. dotyczących cen transakcyjnych.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

segregatory na pólkach

Pieczątki – przydatne narzędzia w biznesie

Choć cyfryzacja znacząco postępuje, to papier jest podstawowym materiałem, na którym zawierane są kontrakty czy …