Wolontariat – nadludzkie efekty ludzkiej pomocy

Tak naprawdę wolontariat może przybierać przeróżne formy. | fot.: Fotolia

Albert Schweitzer, francusko-niemiecki filozof i teolog powiedział kiedyś, że szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli. Błyskotliwe stwierdzenie znakomicie oddaje ważną prawdę o relacjach międzyludzkich, o ich wartości i mocy, które są nie do przecenienia. I znajduje potwierdzenie w rzeczywistości, za sprawą takich zjawisk jak wolontariat. To właśnie on udowadnia, że w każdym człowieku drzemie potencjał do skutecznego niesienia pomocy innym. Zaś ogrom połączonych sił wielu ludzi pozwala osiągać korzyści i szczytne cele o globalnym zasięgu i nierzadko wymiarze – zdawałoby się – będącym poza granicami ludzkich możliwości.

Wolontariat – wspólnie możemy wszystko!

Czym dokładnie jest wolontariat? Pojęcie to pochodzi od łacińskiego słowa voluntarius, które oznacza „dobrowolny”. I dobrze oddaje charakter zjawiska. Najprościej rzecz ujmując, wolontariat to właśnie dobrowolna, a także nieodpłatna oraz świadoma praca na rzecz konkretnych osób, całych społeczności lub nawet ogólnoświatowego dobra, wykraczająca poza relacje rodzinne czy też przyjacielskie i koleżeńskie. Zatem ludzie działający na zasadach wolontariatu (uregulowanych prawnie), własnowolnie decydują się na współpracę z instytucjami, fundacjami i organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi w trosce o osiągnięcie różnych, prospołecznych celów, nie uzyskując za to typowego wynagrodzenia materialnego.

Oczywiście nie oznacza to, że wolontariusze nie czerpią żadnych korzyści z zaangażowania w tego typu inicjatywy. Dzięki realnym, a zarazem zróżnicowanym działaniom, zyskują szansę na zdobycie bogatego doświadczenia, znajdującego zastosowanie przy budowaniu swojej ścieżki zawodowej lub w innych obszarach życia. Ponadto, podczas takiej współpracy są w stanie rozwijać cenne umiejętności, jak samodzielność, kreatywne myślenie i rozwiązywanie zadań lub komunikatywność. Działając w grupie, mają możliwość poznać wielu ludzi o podobnych zainteresowaniach, potrzebach i aspiracjach. Przede wszystkim jednak – wolontariuszy wielokrotnie wypełnia poczucie samorealizacji w związku z angażowaniem się w naprawdę ważne inicjatywy. To satysfakcja z czynienia wysiłku na rzecz wartościowych, szczytnych celów. Być może dla siebie, ale zwłaszcza dla innych.

Dlatego wyjątkową nagrodą stają się rezultaty osiągane przez ruchy wolontariackie. Nieraz udowodniły one, że pomoc poszczególnych osób – nawet niewielka, ale pomnożona przez dziesiątki, setki, tysiące i miliony ludzi – pozwala osiągnąć wspaniałe efekty. Pomoc dla najbardziej potrzebujących jednostek, całych społeczności, regionów dotkniętych kataklizmami czy zagrożonych gatunków zwierząt, która w innym wymiarze okazałaby się zbyt mała lub niemożliwa do uzyskania. Jednym słowem, wolontariat to także głęboka świadomość tego, że każdy z nas może pozytywnie i zauważalnie wpływać na rzeczywistość, jeśli wspólnymi siłami obierzemy konkretny kierunek działań.

Kalejdoskop działań wolontaryjnych – w czym pomożesz światu?

Tak naprawdę wolontariat może przybierać przeróżne formy. Czasem jest to przejaw spontanicznego, serdecznego odruchu, czasem przyjmuje postać dobrze zorganizowanych i prężnie działających struktur. Wolontariusze mogą angażować się w pomoc personalną, np. na rzecz ciężko chorych, szczególnie potrzebujących osób. Innym razem są to prace na gruncie lokalnym, w interesie konkretnej społeczności – np. wspólne sprzątanie ściśle wytyczonego regionu z okazji Dnia Ziemi. Kiedy indziej znów potrafią to być inicjatywy o wymiarze globalnym, skupiającym wysiłki jednostek na kwestiach dotyczących dużego odsetka ludności, takich jak głód czy skutki kataklizmów lub konfliktów zbrojnych. Wolontariat odgrywa niebagatelną rolę w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym, ale również może realnie przyczynić się do spełnienia czyichś marzeń, urzeczywistnienia wielu innych przedsięwzięć – edukacyjnych, zdrowotnych, promujących aktywność fizyczną bądź działania w obszarze kultury i sztuki.

Świat potrzebuje wolontariatu, co pokazuje mnogość organizowanych kampanii społecznych, a także całych ruchów oraz instytucji, których zadaniem jest wspieranie wartościowych idei oraz skuteczne reagowanie na zagrożenia problemy klimatyczne, społeczne i inne. Również wielu globalnych, popularnych producentów, takich jak chociażby The Coca Cola Company, czynnie angażuje się w niesienie pomocy i realizację wielotorowych akcji wolontariackich. Jak można przeczytać na stronie https://pl.coca-colahellenic.com/pl/nasze-historie/czym-jest-wolontariat-jak-rozumieć-to-pojęcie-i-czy-warto-się-w-to-angażować/, Coca Cola HBC Polska m.in. wspiera młodych ludzi w procesie odnajdywania się na rynku pracy czy inicjatywy mające na uwadze skuteczne przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska – chociażby w formie lokalnych pikników ekologicznych. Światowi producenci zdają sobie sprawę z mocy i zasięgu swoich działań oraz istotnego udziału w szerzeniu ogólnej świadomości na temat globalnych potrzeb i zagrożeń. Doskonale wiedzą, że wolontariat to klucz do realnych, całościowych i korzystnych zmian.

Zmiany te jednak wymagają dużego zaangażowania społecznego, składającego się z udziału poszczególnych jednostek. A wolontariat daje na to szansę. Szansę, z której może skorzystać niemal każdy, przykładając rękę do realizacji wielkich i pięknych celów.

OLI